Suvestinis katalogas
Paieška | Statistika |
Naudinga informacija
Pradžia Naudinga informacija

Bibliografinių įrašų bazė


Bibliogarafinių įrašų bazėje kaupiami visų Suvestinio katalogo duomenų bazėse atspindimų dokumentų bibliografiniai įrašai. (Bibliografinis įrašas - nustatyta tvarka pateikti bibliografiniai duomenys apie dokumentą (jo dalį ar grupę dokumentų), pagal kuriuos jis atpažįstamas ir ieškomas kataloge).

Bibliografinio įrašo duomenys pagal paskirtį grupuojami į tris dalis.

Pagrindinę bibliografinio įrašo dalį sudaro įrašo pradmuo ir bibliografinis aprašas:
  • įrašo pradmuo - (bibliografinio įrašo elementas, visada rašomas prieš bibliografinį aprašą, padedantis atpažinti dokumentus ir išskirstyti bei surasti bibliografinius įrašus),
  • bibliografinis aprašas - (dokumentui (jo daliai ar grupei dokumentų) apibūdinti ir atpažinti reikalingų bibliografinių duomenų visuma, pateikta pagal nustatytas taisykles).
Tai privalomi ir nekintantys bibliografinio įrašo elementai, skirti dokumentui indentifikuoti. Įvedami į duomenų bazę tik vieną kartą ir panaikinti gali būti tik tuo atveju, jei naikinamas visas įrašas arba keičiamas kitu.

Antrąją įrašo dalį sudaro:
  • universaliosios dešimtainės klasifikacijos (UDK) indeksas ar indeksų grupė,
  • dalykinės rubrikos, reikšminiai žodžiai.
Tai neprivalomi, pasikartojantys bibliografinio įrašo elementai, skirti dokumento paieškai pagal įvairius kriterijus (mokslo šakas, dalykus, reiškinius ir t.t.).

Pateikdamos S-K bibliogarafinių įrašų bazei naują dokumento įrašą, bibliotekos gali nepateikti šių duomenų. Kitos bibliotekos įrašą gali papildyti naujais indeksais ar sava dalykinių rubrikų sistema.

Šiuo metu dokumentus kompiuteriniuose kataloguose dalykina arba ruošiasi pradėti dalykinti eilė bibliotekų. Dalykinami ir kai kurie korteliniai katalogai, pvz. Lietuvos medicinos bibliotekos.

LNB taiko naudoja JAV Kongreso bibliotekos dalykinimo sistemą, pagal kurią dalykina 1992 ir vėlesnių metų leidimo dokumentus, kuria vardų, antraščių ir dalykų (authority) bazę UNIMARC formatu, išleido leidinius "Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos rubrikynas.-Vilnius,1994."; "Vietovardžių kodų sąrašas. Vilnius, 1996"; "Bendrosios ir tipinės rubrikėlės.-Vilnius,1997", organizavo dalykinimo kursus, kuriuos lankė LNB ir kitų bibliotekų darbuotojai.

Pagal LNB parengtą rubrikyną jau dalykina arba rengiasi pradėti daugelis bibliotekų. Dalykina Vilniaus universiteto, Vilniaus pedagoginio universiteto, Lietuvos teisės akademijos, Lietuvos Konstitucinio teismo, Atviros Lietuvos fondo teisės ir kt. bibliotekos, rengiasi pradėti - Lietuvos mokslų akademijos, Šiaulių pedagoginio instituto bibliotekos. Lietuvos medicinos biblioteka šiuo metu dalykina pagal Rusijos valstybinės medicinos bibliotekos rubrikyną, tačiau ruošiasi drauge su Kauno medicinos akademijos biblioteka pereiti prie JAV nacionalinės medicinos bibliotekos dalykinimo sistemos MeSh (Medical Subject Headings). Šiuo metu rubrikynas verčiamas į lietuvių kalbą. Lietuvos technikos ir Lietuvos žemės ūkio bibliotekos dalykina pagal savo individualias sistemas, kurias sudaro iš UDK lentelių rubrikų pavadinimų. Lietuvos Respublikos Seimas Valstybės dokumentus, o LNB Europos Sąjungos dokumentus dalykina pagal EUROVOC tezaurą. Tezauras yra verčiamas į lietuvių kalbą. Kada pradės dalykinti kitos bibliotekos ir kokias pasirinks sistemas, pasakyti sunku.

Bibliotekos, S-K dalyvės, kol kas nesirengia dalykinti visų dokumentų ir pagal vieną dalykinimo sistemą, todėl siūlome kiekviename S-K įraše lygiagrečiai naudoti visų bibliotekų pateiktas dalykines rubrikas. Jeigu programa leis ieškoti informacijos pagal kiekvieną žodį, paieška keliose dalykinimo sistemose vartotojams sudarys didesnes galimybes rasti reikiamą informaciją. Kad informacijos būtų galima ieškoti naudojantis tik vienos bibliotekos dalykinių rubrikų sistema, bibliotekų pateiktos rubrikos turi būti saugomos atskiromis sistemomis. Jeigu biblioteka (ar kelios bibliotekos) sudaro savo kompiuterinį rubrikyną, tai į S-K pateikia visą bazę, kuri saugoma ir pildoma atskirai.

Trečią įrašo dalį sudaro duomenys apie fondus (holding):

Tai privalomi, bet dažnai kintantys bibliografinio įrašo duomenys, nurodantys dokumento saugojimo vietą, pasinaudojimo juo galimybes (skaitomas vietoje, išduodamas ir t.t.).

Čia pateikiami duomenys apie biblioteką ar organizaciją (pilnas pavadinimas ir sigla), kurioje yra dokumentas, nurodomi jų turimų dokumentų saugojimo šifrai. Dokumentų inventoriniai numeriai S-K bibliografinių įrašų bazėje nepateikiami, nes tai bibliotekų tarnybinės atžymos, dokumento indentifikavimui bei paieškai nereikalingi.