Suvestinis katalogas
Paieška | Statistika |
Naudinga informacija
Pradžia Naudinga informacija

Vardų ir antraščių bazės


Vardų, antraščių ir dalykų (authority) įrašų duomenų bazių paskirtis - užfiksuoti kompiuterinėje laikmenoje originalią arba sunormintą pagal nacionalines katalogavimo taisykles formą, nurodant kitus naudojamus variantus. Jose turėtų būti kaupiami šie sunorminti vardų įrašai:
 • asmenvardžių
  Tai asmens, parengusio dokumentą (ar kito su tuo dokumentu susijusio) tikriniai vardai, pavardė ir kiti duomenys, padedantys nustatyti jo tapatybę.
 • slapyvardžių
  Slapyvardžiai (pseudonimai) reiškia netikrą, pramanytą, pasirinktą asmenvardį. Turi būti kaupiami visų formų slapyvardžiai: alonimai, kai slapyvardžiu vartojamos tikros kitų žmonių pavardės, pseudoandronimai - vyriškos giminės pseudonimai, pasirinkti moterų, pseudoginimai - tai moteriškos giminės pseudonimai, pasirinkti vyrų, geonimai, kai slapyvardžiui panaudojami vietovių, kraštų pavadinimai, ananimai - tai slapyvardžiai sudaryti iš tikrų pavardžių, sukeičiant raidžių tvarką, matronimai, kai pasirenkam motinų mergautinės pavardės, patronimai - slapyvardžiai sudaryti iš tėvų pavardžių ar vardų, kolektyviniai slapyvardžiai, kai keli žmonės pasirašo vienu vardu, kriptonimai - pavardžių, vardų inicialai ar kelių tai parašai, kuriuos sudaro tikrų ar sugalvotų raidžių junginiai, ir bet kokie kitų formų slapyvardžiai.
 • kolektyvų pavadinimų
  Įrašas, kurį sudaro dokumentą parengusio (ar kitaip su dokumentu susijusio) kolektyvo pavadinimas ir kiti duomenys, padedantys nustatyti jo tapatybę. Kolektyvu vadinama įstaiga, įmonė, organizacija, renginys (konferencija, pasitarimas, festivalis, konkursas, paroda ir kt.) ar kita institucija, turinti veiklą reglamentuojančius dokumentus ir oficialų pavadinimą, pagal kurį ji išskiriama iš kitų ir atpažįstama.
 • vietovardžių
  Tikriniai vietų ir kitų geografinių objektų vardai.Tai teritorijų, valstybių, sričių, kraštų, miestų, kaimų bei kitų gyvenamųjų vietų ir jų dalių pavadinimai, vandens telkinių, kalnų, miškų ir pan. vardai.
 • unifikuotų antraščių
  Įskaitant serijų, tai žodžiai ir žodžių junginiai vartojami, kaip apibendrinta unifikuota antraštė, po kuria surenkami vieno autoriaus, parašiusio daug kūrinių, leidimai arba norint surinkti vienoje vietoje atskiro kūrinio įvairias antraštes arba norint vienoje vietoje surinkti skirtingus, tačiau panašaus tipo kūrinius ar rinkinius.
 • anoniminės klasikos veikalų antraštės
  Tai įvairių veikalų, laiškų, religinių, muzikos kūrinių antraštės, kurių autoriai nežinomi.
 • oficialieji dokumentai (įstatymai, sutartys, teisiniai dukumentai)
  Tai oficialūs valstybių, tarptautinių organizacijų dukumentai.
LNB kuriamos vardų, antraščių ir dalykų (authority) bazės UNIMARC/A formatu. Pagal turimus duomenis nei viena Lietuvos biblioteka nekuria šių bazių pagal kokį nors kitą modelį, bet pradeda naudoti LNB vardų bazę. Pvz., Vilniaus ir Kauno Vytauto Didžiojo , Vilniaus pedagoginio universitetų, Lietuvos teisės akademijos, Konstitucinio teismo ir kt. Todėl pirmame etape, suderinus sąlygas su autoriumi (LNB), galėtų būti panaudota jos vardų bazė. Vėliau vardų bazė galėtų būti kuriama sekančiai: už duomenų apie Lietuvoje išleistų dokumentų sunormintų vardų ir antraščių išsamų pateikimą atsakinga LNB, o duomenis V/AB apie užsienyje išleistų dokumentų vardus ir antraštes pateikia kartu su bibliografiniu įašu ir yra atsakinga ta biblioteka, kuri perduoda S-K įrašą, apie kurį nėra duomenų Suvestinio katalogo V/AB. Tačiau jei vėliau tą patį leidinį gauna kita biblioteka, kuri pagal numatytus prioritetus atsakinga už jo bibliografinio įrašo pateikimą į Suvestinį katalogą, tai jos pateiktas įrašas pakeičia pirmąjį ir V/AB, tačiau jei leidinį gauna biblioteka, kuri neturi šių teisių, tai įrašo autoriumi lieka biblioteka, pirmoji pateikusi duomenis Suvestiniam katalogui. Duomenis bibliotekos pateikia pagal nustatytos formos UNIMARC formato įrašo dialogo režimu, magnetine juosta, diskete. Bibliotekos, kurios neturi galimybės pateikti duomenis kompiuterine forma, pirmame etape juos pateikia popierine forma, tačiau pagal visus nustatytus reikalavimus. Vardų bazė pildoma S-K operatoriniame centre, nurodant įrašo autorių. Panaikinus dokumento įrašą, bibliografinių įrašų bazėje su juo susijęs vardų, antraščių ir dalykų (authority) įrašas bazėje nenaikinamas.

S-K V/AB turi užtikrinti:
 • įrašų įvedimą, jų saugojimą ir išvedimą UNIMARC/Authorities formatu,
 • turi būti sudarytos sąlygos susieti kiekvieną įrašą su atitinkamu bibliografiniu įrašu Suvestinio katalogo bazėje,
 • S-K V/AB įrašai privalo turėti duomenis apie kiekvieno authority įrašo šaltinį,
 • turi būti galimybė papildyti, ištaisyti, pakeisti, panaikinti įrašus.